ظرفيت كارگاههاي آموزشي به سرعت در حال اتمام است، ثبت نام در صفحه اصلي سايت www.smeiran.isipo.ir