ساعت 10 دو كارگاه همزمان: 

كارگاه شماره يك: نحوه تقابل با قراردادهاي بانكي و رفتارهاي مغاير با قانون با حضور وكيل پايه يك دادگستري و خبره در امور قراردادهاي بانكي 
كارگاه شماره دو: 

چشم انداز تغييرات اقليمي در ايران و راهكارهاي سازگاري با آن در صنعت با حضور كارشناس ممتاز سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران 

مكان: ابتداي شبستان مصلي، طبقه دوم