کارگاه آموزشی همکاری با شرکتهای آلمانی ساعت 13 طبقه دوم شبستان. همراه با گواهینامه دوره