غرفه دران محترم، حتما جهت آگاهي از خدمات سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، در كارگاههاي آموزشي ثبت نام فرماييد. جهت ثبت نام به صفحه اول سايت smeiran.isipo.ir مراجعه فرماييد