شروع

٢٣ مرداد ١٣٩٧

ضوابط و مقررات مربوط به حدود مجاز تخليه به شبكه جمع‌آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك‌ها و نواحي صنعتي و پيش تصفيه فاضلاب - استاد: مهندس محمد آقاجاني نژاد
شروع:
14:00:00
پایان:
16:00
پایان