شروع

٢٢ مرداد ١٣٩٧

ضوابط و معيارهاي زيست محيطي استقرار واحدها و فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تحت پوشش - استاد: مهندس امير دارايي
شروع:
14:00:00
پایان:
16:00
پایان