شروع

٢١ مرداد ١٣٩٧

آمادگي همكاري با شركت‌هاي آلماني - استاد: مهندس شهريار سرداري
شروع:
13:00:00
پایان:
15:00
پایان