شروع

٢٢ مرداد ١٣٩٧

چشم انداز تغييرات اقليمي در ايران و راهكارهاي سازگاري با آن در صنعت - استاد : مهندس سعيد مردان
شروع:
10:00:00
پایان:
12:00
پایان